– Vietnamese Sunday Worship service in Onnuri M Center –
N

베트남어예배 주일 설교

▶설교제목: NGƯỜI NỮ QUAN XÉT ĐÊ-BÔ-RA
▶설교본문: Các Quan Xét 4:1-10 – 사사기4:1-10
▶날        자: 2021년 04월 18일 (주일)
▶설  교  자: 은 목사 (온누리M센터 안산 베트남공동체 담당)